Examencommissie / Thesiscommissie
Email : sanders.naco@gmail.com
Casuïstiek en thesis aanvragen alleen indienen via de mail

1-3 Schoolexamen Osteopathie CS

1.     Reglementen tentamens

1.1.      Alle hoofdvakken (beschreven in art. 2) worden ieder seminarie getentamineerd. Dit betreft zowel theorie als praktijk van de stof. De tentamens beslaan de lesstof van het voorgaande seminar.

1.2.      De gemiddelde duur van het totaal aan tentamens  per seminarie bedraagt circa 4 x 30 minuten.

1.3.      De betreffende docent bepaald zelfstandig de wijze van toetsen, hetzij schriftelijk (open vragen, meerkeuze), hetzij mondeling, hetzij praktisch, hetzij in de vorm van een casus, werkstukje, etc.

1.4.      De afname van de theoretische tentamens worden vinden plaats op de donderdag van het seminarie (donderdag 09.00 uur – 11.00 uur). Daarnaast kan de docent zelf een datum voor een tentamen vaststellen, mits dit tenminste zes weken tevoren wordt aangekondigd.

1.5.      De praktische tentamens worden afgenomen op de donderdag van het seminarie (volgens rooster tussen 09.00 uur – 11.00 uur). Daarnaast kan de docent zelf een datum voor een tentamen vaststellen, mits dit tenminste zes weken tevoren wordt aangekondigd. De praktische tentamens vormen tevens een toets van de docent-onafhankelijke uren die binnen de werkgroepen uitgewerkt worden.

1.6.      De uitslag van de tentamens moet uiterlijk acht weken na het tentamen met de studenten besproken zijn en op internet bevestigd zijn.

1.7.      De surveillant / docent dient op tijd aanwezig te zijn op de tentamens.

1.8.      De studenten hebben voor de tentamens alleen schrijfwaren nodig. Papier wordt door de opleiding geleverd.

De resultaten van de deeltentamens worden op overzichtslijsten bijgehouden en worden gebruikt bij de beoordeling van de eindexamens. . In deze lijst staat ook het gemiddelde van de tentamens per vak per studiejaar.

1.9.      Per onvoldoende deeltentamen bestaat er één herkansing. De herkansingen worden afgenomen op de daartoe ingestelde zittijden.

1.10.   In de overzichtslijsten van de cijfers staat voor ieder studiejaar het gemiddelde per vak vermeld. Slechts wanneer dit gemiddelde voor dat betreffende academiejaar onvoldoende is, mag de student een/de onvoldoende tentamen(s) herkansen op de daartoe ingestelde zittijden, met een maximum van twee per vak en alleen van het afgelopen jaar.  Een niet gebruikte zittijd wordt als verloren beschouwd.

1.11.   De praktische toetsen worden gebruikt ter evaluatie van de praktische examens in het 3e studiejaar en de praktische eindexamens na het 5e studiejaar.

2.     Onderwerpen Tentamens

2.1.      Betreffende de theorie zijn de hoofdvakken:

 • anatomie, palpatie & dissectie
 • fysiologie en endocrinologie
 • neuroanatomie en neurofysiologie
 • pathologie en uitsluitingsdiagnostiek
 • Osteopathie in het pariëtale bereik (wervelkolom, extremiteiten, thorax)
 • Osteopathie in het viscerale bereik (abdomen, thorax, pelvis)
 • Osteopathie in het craniale bereik
 • Psychologie/TPR

Betreffende de praktijk zijn de hoofdvakken:

 • pariëtale technieken
 • craniale technieken
 • viscerale technieken

2.2.      De nevenvakken Osteopathie zijn:

 • dysfunctiemechanisme musculoskeletaal
 • biomechanica, artrokinematica, myofasciale assen
 • Klinische Biologie
 • Farmacologie

 

3.     Schoolexamen

3.1.      Het schoolexamen bestaat uit tentamens (als bedoeld in art. 1.1.) over de gehele stof van de opleiding Osteopathie. Dit betreft zowel de hoofdvakken als de nevenvakken. Het schoolexamen bestaat tevens uit een schriftelijk examen over de theoretische vakken en een praktisch examen over de praktijkvakken van de opleiding Osteopathie.

3.2.    Het schoolexamen van de opleiding bestaat uit een onderzoek naar:

 • kennis van de afzonderlijke vakken
 • inzicht in de gedoceerde stof
 • praktische vaardigheden

De student wordt ondervraagd naar kennis en inzicht over de vakken welke in de vijf jaar opleiding in de Osteopathie gedoceerd worden, tevens worden praktische vaardigheden getoetst.

3.3.      Tijdstip en duur

Het schooleindexamen wordt afgenomen in de maanden juni en september  volgend op het 5e schooljaar. De herexamens zijn in oktober en november.

De duur van het schoolexamen opleiding bedraagt ongeveer 10 uur voor het theoretische gedeelte, waarbinnen de afzonderlijke vakken aan bod komen. De praktische toetsing van het schooleindexamen bedraagt 6 maal 15 minuten over de afzonderlijke praktische vakken.

3.4.      Onderwerpen

Ten minste wordt ondervraagd over de hoofdvakken van de Opleiding voor Osteopathie:

 • anatomie, palpatie & dissectie
 • fysiologie en endocrinologie
 • pathologie en uitsluitingsdiagnostiek
 • Neuroanatomie & Neurofysiologie
 • osteopathie in het pariëtale bereik (wervelkolom, extremiteiten, thorax)
  • osteopathie in het viscerale bereik (abdomen, thorax, pelvis)
  • osteopathie in het craniale bereik
  • Psychologie/TPR

Betreffende de praktijkvakken zijn de hoofdvakken:

 • Pariëtale technieken, verdeeld over bekken/wervelkom, thorax en extremiteiten
 • Craniale technieken
 • Viscerale technieken, verdeeld over thorax en abdomen.

 

Tevens wordt ondervraagd over de nevenvakken van de Opleiding Osteopathie:

 • dysfunctiemechanisme musculoskeletaal,
 • biomechanica, arthrokinematica, myofasciale Assen
 • Farmacologie
 • Klinische Biologie

3.5.      Vorm

Het theoretische gedeelte wordt schriftelijk afgenomen.

Het praktische gedeelte wordt in haar onderdelen door de betreffende docent van de opleiding afgenomen, met een tweede docent als medebeoordelaar.

Het NACO (Nederlands Academisch College voor Osteopathie) heeft het recht inzage te hebben in de theorietentamens en theorie-examens. Daarnaast heeft het NACO het recht het praktijkexamen bij te wonen.

3.6.      Beoordeling

De beoordeling van het schoolexamen van de opleiding geschied op onderdelen van het eindexamen. De student is voor het schoolexamen van de opleiding geslaagd, wanneer voor alle hoofdvakken (theorie en praktijk) tenminste een ‘voldoende’ (cijfer 6 of hoger) is behaald, tevens moet van hoofdvakken én nevenvakken een gemiddeld judicium van zes worden behaald, waarbij niet meer dan twee onvoldoendes (niet lager dan één maal vier en één maal vijf) werden behaald. Bij onvoldoendes voor de hoofdvakken krijgt de student maximaal twee herkansingen.

De resultaten van de theoretische tentamens, afgenomen gedurende de opleiding beslaan 25% van de uitslag van het schoolexamen theorie, het afsluitende schoolexamen theorie beslaat 75% van de uitslag. Beide onderdelen samen vormen het definitieve eindoordeel van het eindexamen van de opleiding.

De resultaten van de praktische examens van het derde schooljaar, beslaan 25% van het schoolexamen praktijk, de afsluitende examens praktijk na het vijfde schooljaar beslaan 75% van het eindexamen van de opleiding. De resultaten van de praktische toetsen gedurende de 5 jaar opleiding worden gebruikt ter afronding en uiteindelijke beoordeling. Zowel de praktische examens van het derde schooljaar, als de praktische examens van het vijfde schooljaar dienen afzonderlijk met een voldoende te worden afgesloten.

Het schoolexamen wordt beoordeeld op het niveau van reproduceerbaarheid (Knows), Inzicht (Knows how), en demonstratie (Shows how). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de piramide van Miller (LP 05 Examenreglementen Osteopathie, artikel 14).

3.7.      Uitslag

De uitslag van de beoordeling van het schoolexamen van de opleiding wordt uiterlijk op de zondag van het eerste seminarie in het zesde leerjaar meegedeeld.

Beoordeling tentamens / schoolexamen

3.8      De beoordeling van de tentamens / schoolexamen wordt uitgedrukt in en van de cijfers 10 t/m 1. Breuken van x,5 of hoger worden naar boven afgerond, breuken lager dan x,5 worden naar beneden afgerond. De praktische tentamens worden beoordeeld met de cijfers 3, 5, 6 en 8, zulks in de zin van respectievelijk slecht, onvoldoende, voldoende en goed.

3.9      Het gemiddelde van de tentamens, in de loop van de vijf jaar opleiding Osteopathie afgenomen, bepaalt voor 25% het eindcijfer van het betreffende vak. Het eindtentamen afgenomen aan het eind van de opleiding Osteopathie, als onderdeel van het schoolexamen, bepaalt voor 75% het eindcijfer van het betreffende vak.

3.10    Uitzondering hierop vormen de praktische examens betreffende pariëtale, viscerale en craniale technieken gedurende het derde studiejaar. Deze praktische examens moeten met een voldoende afgesloten worden, alvorens de studie te kunnen vervolgen. De kandidaat heeft maximaal drie herkansingen binnen de periode van één jaar.

3.11 De student is voor het schoolexamen geslaagd, wanneer voor alle getentamineerde hoofdvakken afzonderlijk tenminste een ‘voldoende’ (cijfer 6 of hoger) is behaald. Hierbij wordt de gemiddelde weging voor elk hoofdvak volgens art. 4.2. (25% en 75%) gehanteerd. Tevens moet de student voor de nevenvakken een gemiddeld judicium van zes worden gehaald, waarbij niet meer dan twee onvoldoendes (niet lager dan één maal vier en één maal vijf) werden behaald. Ook hierbij wordt de gemiddelde weging voor elk nevenvak volgens art. 4.2. (25% en 75%) gehanteerd.